ماستيك قابل انعطاف KFJS

روش اجرا

 

1)          سطوحی که باید توسط این رنگ پوشش داده شوند، باید از هرگونه مواد اضافی، گرد و غبار، چربی و رطوبت زدوده شود.

 

2)          فاصله ی بین دو سطح (مانند فاصله ی بین نما و اسکلت سازه) اندازه گیری شود.

 

3)          قطعات پشم سنگ به اندازه ی مناسب (عرض حداقل 150 میلیمتر) بریده شوند.

 

4)          پشم سنگ را فشرده و در فضای خالی بین سطوح قرار دهید.

 

5)          سطوح را به صورت یکنواخت با دستگاه پاش رنگ کنید، به طوریکه کلیه فضای بین دو سطح را در برگرفته و با قسمتی از

 

آنها هم پوشانی حاصل کند.

 

6)          ضخامت رنگ خشک نشده و هم پوشانی سطوح اندازه‌گیری شود. این ضخامت می‌بایست 3 میلیمتر و میزان هم‌پوشانی

 

سطوح از هر طرف 20 میلیمتر باشد.

 

7)          اجازه دهید تا رنگ کاملا خشک شود (ضخامت رنگ خشـک شده می بایست به 5/1 میلیمتـر برسد) زمان مورد نیاز، به

 

درجه‌ی حرارت، رطوبت و تهویه ی هوا بستگی دارد. سطوح رنـگ شده را از قرار گرفتن در معرض آب، یخ زدن و آسیب‌های

 

فیزیکی محافظت کنید.

 

کلیه حقوق مادی ومعنوی این سایت متعلق به شرکت تحقیقاتی ، تولیدی و صنعتی کرانگین می باشد